Algemene voorwaarden

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Er zijn echter uitzonderingen. Voor deze uitzonderingen geldt volgende regeling: De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. Voor details over deze regeling, zie artikel 4

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper

Onze focus ligt op verkopen via het internet, er is dus geen toonzaal of winkel om te bezoeken. Producten kunnen eventueel afgehaald worden maar enkel op afspraak.

WeLikeBikes
Email: info at welikebikes.be

Ondernemingsnummer: 0505.886.474
BTW nummer: BE 0505.886.474

Bankrekening:
IBAN: BE42 9734 0277 5154
BIC: ARSPBE22

Artikel 2 - Toepasselijkheid en voorwaarden

1. Onze voorwaarden zijn toepasbaar op elk aanbod van WeLikeBikes aan onze Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

2. Wij leveren voornamelijk in de EU. Als uw leveringsadres buiten de EU ligt kunnen we de bestelling weigeren.

3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

4. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

5. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

Artikel 3 - Aanbod en bestelling

1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we jou verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om jou een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze zoveel mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om jou een overeenkomstig goed of dienst te leveren.

3. Jouw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we voor jouw betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling plaatsen” of woorden van dezelfde strekking. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief. Wij zullen je per mail een bevestiging overmaken van jouw bestelling.

Artikel 4 - Herroepingsrecht

1. Als je goederen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering van het goed het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.

2. Dit recht vervalt bij bepaalde uitzonderingen:

  • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt
  • Verbruiksproducten als oliën en dergelijke waarvan de verpakking geopend is
  • Artikelen die om hygienische redenen niet geruild kunnen worden als de verpakking geopend is
  • Ingewisselde of ingevulde waardebonnen
  • Beschadigde of incomplete goederen

Hier geldt: de Consument kan niet van zijn aankoop afzien.

3. Ieder product dat in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat is en waarvan de verpakking ongeopend en onbeschadigd is, kan geruild worden binnen een termijn van 15 dagen, mits voorlegging van het origineel aankoopbewijs.

4. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.

5. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies. De verpakking moet voldoende beschermend zijn om de goederen onbeschadigd te kunnen verzenden.

Artikel 5 - Prijs

1. De vermelde prijs is altijd inclusief BTW, taksen en diensten. Verzendkosten worden apart verrekend.

Artikel 6 - Betaling

1. Wij aanvaarden enkel de betaalmiddelen die via de website beschikbaar zijn.

2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSLverbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 7 - Conformiteit en garantie

1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

2. Bovendien hanteren wij voor consumenten wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.

2. Wanneer een artikel op voorraad is wordt het verzonden binnen de 2 werkdagen na ontvangst van de betaling.

3. Goederen die niet op voorraad zijn maar wel leverbaar zijn worden na jouw bestelling meteen aangevuld en opgestuurd zodra deze binnen zijn.

4. Leveringen gebeuren volgens de leveringsprincipes van de leveringsdienst, bvb BPost.

5. Als wij niet tijdig kunnen verzenden, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene termijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

6. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

7. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.

8. De aangegeven levertijden zijn enkel ter indicatie. Als onze leverancier het product niet in voorraad heeft kan het zijn dat het verzenden uitzonderlijk vertraagd wordt.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 9 - Overmacht

1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Artikel 10 - Intellectuele eigendom

1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen, producten en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, producten, etc. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 11 - Klachtenregeling en geschillen

1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze goederen of diensten, kan je ons contacteren via info@welikebikes.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 2 werkdagen te behandelen.

2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.